les tueries du Brabant

forum sur les tueries du Brabant
 
AccueilAccueil  PortailPortail  FAQFAQ  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  

Partagez | 
 

 Bende van Nijvel → Terrorisme → Marc De Laever

Aller en bas 
AuteurMessage
frederic lavacheryNombre de messages : 330
Date d'inscription : 24/10/2010

MessageSujet: Bende van Nijvel → Terrorisme → Marc De Laever   Dim 7 Aoû 2016 - 12:56

Revenir en haut Aller en bas
KNombre de messages : 8138
Date d'inscription : 15/02/2009

MessageSujet: Re: Bende van Nijvel → Terrorisme → Marc De Laever   Dim 7 Aoû 2016 - 17:03

c'est mieux de commencer avec la traduction de l'article du journal "de morgen" lui même , referencée à la fin:

http://bendevannijvel.com/2006/02/18/er-zat-een-mol-in-de-ccc/

patience
Revenir en haut Aller en bas
KNombre de messages : 8138
Date d'inscription : 15/02/2009

MessageSujet: Re: Bende van Nijvel → Terrorisme → Marc De Laever   Lun 8 Aoû 2016 - 7:57

vite fait avec microsoft translator vers l'anglais , un peu coorigé surtout les noms:

Er zat een mol in de CCC
18 februari 2006

De nieuwe chef van de Staatsveiligheid die binnenkort door de regering zal worden benoemd, kan alvast beginnen met het opruimen van een paar oude lijken in de kast. Georges Timmerman zocht uit hoe het komt dat de CCC-aanslagen niet werden verhinderd, hoewel de Staatsveiligheid nog voor de eerste bom ontplofte over een infiltrant beschikte in de groep van Pierre Carette.

There was a mole in the CCC
18 February 2006


The new Chief of the State security service, which soon will be appointed by the Government, can already start cleaning up some old corpses in the closet. Georges Timmerman has investigated how it could happen that the CCC-attacks were not prevented, although State security had before the first bomb exploded  an infiltrator  in the Group of Pierre Carette.
-----------------
Uit nieuwe gegevens waarover De Morgen beschikt, blijkt onomstotelijk dat de Staatsveiligheid een ‘mol’ had in de directe omgeving van Pierre Carette, de leider van de Cellules Communistes Combattantes (CCC). Het ging om Maurice Appelmans, inmiddels 58 jaar, een rotatiepersdrukker uit Elsene. In een door de top van het Brusselse gerecht afgeblokt onderzoek naar mogelijke infiltratie van de CCC door de Belgische inlichtingendiensten, dat de redactie kon inkijken, staat zwart op wit dat Appelmans al sinds het begin van de jaren zeventig werkzaam was als betaald informant voor de Staatsveiligheid.

New data came in the possesion of the Morgen , newspaper, beyond all doubt that State security had a mole in the immediate vicinity of Pierre Carette, the leader of the Cellules Communistes combattantes (CCC). It indicates to certain Maurice Appelmans, now 58 years old, a rotatiepers printer in Ixelles. In a blocked investigation by the top of the Brussels Court  into possible infiltration of the CCC by the Belgian intelligence services, that the editors could see , was writen ,black on white ,that APPELMANS worked already since the beginning of the 1970s,  as a paid informant for State security.

-------------------------------------

Nog vooraleer de eerste bomaanslag werd gepleegd, stond hij al in direct contact met de extreem linkse militanten die later de terreurorganisatie CCC zouden vormen, zo blijkt uit het onderzoek. Het is een raadsel waarom het gerecht op basis van de informatie van Appelmans kon verschaffen, niet eerder is opgetreden tegen Carette en zijn medestanders. In dat geval had men talrijke bomaanslagen en twee dode brandweermannen kunnen vermijden.
Even before the first bomb attack was committed, he was already in direct contact with the extreme left-wing militants who later would form the terrorist organisation CCC, according to the research. It's a mystery why the Court based on the information of APPELMANS, could not previously occurred against C and his associates. In that case one could had prevented numerous bomb attacks and two dead firefighters.
--------------------------------------------
De CCC behoort inmiddels tot de gewijde vaderlandse geschiedenis. De werkzaamheden van de terreurbewegingen dateren van de jaren tachtig en zijn bijna vergeten. CCC-hoofdman Pierre Carette en drie van zijn medestanders werden opgepakt, zaten lange gevangenisstraffen uit en zijn inmiddels alweer op vrije voeten. Einde van het verhaal? Niet helemaal.
The CCC is the sacred national history. The work of the terror movements date back to the 1980s and are almost forgotten. CCC-Chief Pierre Carette and three of his associates were arrested, were long prison sentences and are now at large. End of the story? Not at all.

-------------------------------
In de jaren tachtig zorgde de eerste en tot nog toe enige extreem linkse terreurgroep van eigen bodem voor grote beroering en verwarring. Het waren de jaren van massale politieke mobilisatie tegen de installatie van nieuwe Amerikaanse kernraketten in ons land en de bewapingswedloop tussen de twee supermachten in het algemeen. Wat de publieke opinie destijds helemaal knettergek maakte, was dat de CCC-aanslagen afwisselden en alterneerden met blinde terreurdaden in supermarkten door de ongrijpbare, mogelijk extreem rechtse Bende van Nijvel.

In the 1980s, the first and so far only extreme left-wing homegrown terrorist group for great turmoil and confusion. It was the years of massive political mobilization against the installation of new us nuclear missiles in our country and the bewapingswedloop between the two superpowers in General. What public opinion made completely bonkers  is that the CCC-alternated attacks  with blind acts of terrorism in supermarkets by the elusive, possibly extreme right-wing gang of Nivelles

--------------------------------------------Daar bovenop kwam de ontdekking, in dezelfde periode, van Westland New Post (WNP), een moorddadige neonazimilitie die speciaal leek opgericht om de Belgische inlichtingendiensten in diskrediet te brengen. Was het denkbaar dat hier één grote politiek-criminele organisatie aan het werk was, zo vroeg menig waarnemer zich destijds af, die verschillende organisaties als een soort occulte kwade genius dirigeerde en op het klavier van de terreur zowel de rechter- als de linkervleugel bespeelde? Het was een van de vragen waarop de parlementaire onderzoekscommissie ‘naar de wijze waarop de bestrijding van het banditisme en het terrorisme georganiseerd wordt’, de zogenaamde Bende-commissie, op het eind van de jaren tachtig tevergeefs een antwoord probeerde te vinden.

On top of that came the discovery, in the same period, of Westland New Post (WNP), a murderous neo-Nazi militia specially seemed set up to discredit the Belgian intelligence services. Was it conceivable that here one big political-criminal organisation was at work , as early ,many observers expressed, which different organizations as a kind of occult evil genius on the keyboard of the terror conducted and that played both the right and the left wing ? It was one of the questions that the Parliamentary Committee of inquiry ' to the way in which the fight against banditry and terrorism organised ', the so-called Gang-Commission, at the end of the 1980s in vain tried to find an answer.
----------------------------------
Ook de Brusselse substituut Edwig Steppé, een magistraat met een CVP-etiket, was geïntrigeerd door de hypothese van een Belgische variant op de Italiaanse strategie van de spanning. Op basis van verklaringen van verschillende getuigen voor de Bendecommissie besloot hij in december 1994 een onderzoek te vorderen bij onderzoeksrechter Johan Vlogaert, met als doel “uit te maken of leden van de Staatsveiligheid, via infiltranten en/of informanten, eventueel waren betrokken bij de CCC-aanslagen”.
Also the Brussels substitute Edwig Steppé, a magistrate with a CVP-label, was intrigued by the hypothesis of a Belgian variant of the Italian strategy of tension. On the basis of statements by various witnesses for the gang Commission he decided in december 1994 to demand an investigation by investigating magistrate Johan Vlogaert, with the aim "to determine whether members of the State security, via infiltrators and/or informants, possibly were involved in the CCC-attacks".
Steppé wou met andere woorden weten of er een mol zat in de CCC. Hij vond het nodig om klaarheid te scheppen over “het moment waarop het gerecht is kunnen tussenkomen in de CCC-zaak, met name uit te maken of een (veel) eerder gerechtelijk ingrijpen mogelijk zou geweest zijn indien de informatie waarover specifieke infodiensten (Staatsveiligheid, rijkswacht, militaire veiligheid) al dan niet beschikten ook daadwerkelijk op effectieve wijze in het onderzoek gediend had”.

In other words Steppé was wanting to know if there is a mole was in the CCC. He found it necessary to clarify about "the moment when the Court could have  intervened in the CCC-case, in particular whether a (much) earlier judicial intervention would have been possible if the information available from specific info services (State security, gendarmerie, military security) whether or not they could have used actually served effectively in the investigation".

-----------------------
Als er een mol as, dan had die alleszins niet verhinderd dat de CCC gedurende veertien maanden, tussen 2 oktober 1984 en 6 december 1985, niet minder dan 25 bomaanslagen pleegde tegen banken, Amerikaanse multinationals en defensiebedrijven, Navo-pijpleidingen en partijhoofdkwartieren. Bij een van die aanslagen, tegen het VBO-gebouw in Brussel, stierven twee brandweermannen. Uiteindelijk werden Carette en zijn medestanders pas op 10 december 1985 aangehouden in een GB-Quick in Namen. Blijkbaar had het gerecht voor de arrestaties gewacht op een materieel bewijs, meer bepaald een vingerafdruk van Carette die was teruggevonden op de plakband waarmee de CCC’ers een doorgezaagde slagboom hadden hersteld bij de aanslag tegen de BBL-bank in Etterbeek, op 4 november 1985.

If there is a Mole as, then by all means, that had not prevented the CCC for 14 months, between 2 October 1984 and 6 december 1985, no less than 25 bomb attacks committed against banks, American multinationals and defence companies, NATO pipelines and party headquarters. At one of those attacks, against the Feb building in Brussels, two firefighters died. Eventually, Carette and his associates were arrested only on 10 december 1985 in a GB-Quick in names. Apparently the Court for  had been waiting for the arrest for collecting enough material evidence, more specifically a fingerprint of Carette that was found on the adhesive tape with which the barrier a sawed-trough CCC'ers had been repaired at the attack against the BBL bank in Etterbeek, on 4 november 1985.

-----------------------------
Steppé had goede redenen om aan te nemen dat er een mol was, want hij had verontrustende dingen gehoord. Christian De Vroom, toenmalig adjunct-commissaris-generaal van de Gerechtelijke Politie, had bijvoorbeeld van de Franse inlichtingendienst Direction Centrale des Renseignements Généraux (DCRG) vernomen dat leden van de Franse extreem linkse terreurgroep Action Directe door deze dienst werden afgeluisterd. De Vroom vernam via de Franse collega’s dat CCC-kopstuk Pierre Carette formeel als mededader werd aangewezen en dat er ook een manier bestond om hem bij de lurven te grijpen.

Steppé had good reasons for suspecting that a mole was, because he had heard troubling things. Christian De Vroom, the then Deputy Commissioner-General of the judicial police, for example, had learned by the French intelligence service Direction Centrale des the Renseignements Généraux (DCRG) learned that members of the French extreme left-wing terrorist group Action Directe were bugged by that service. The Vroom learned via the French colleagues that CCC-boss Pierre Carette was designated formally as a perpetrator  and that there is also a way for him to be taken into custody.

------------------------------
In een vertrouwelijke nota van 15 oktober 1984, dit is twee weken na de eerste CCC-aanslag, had De Vroom over zijn bevindingen verslag uitgebracht aan het Brusselse parket. In dat verslag bevestigde De Vroom voorts dat Christopher Vercauteren, die Carette aan het hoofd van het collectief Ligne Rouge (een organisatie voor steun aan de Duitse RAF-gevangenen) had vervangen nadat die in de zomer van 1984 in de clandestiniteit was gedoken, de speurders naar Carette zou kunnen leiden. “Men zou Carette kunnen vinden door Vercauteren te schaduwen”, suggereerde De Vroom. Hij preciseerde hoe Carette zich had vermomd “met een snor en zwartgeverfd haar” en dat de rijkswacht op dat moment Vercauteren al observeerde en dus perfect wist waar hij woonde.

In a confidential note of 15 October 1984, this is two weeks after the first CCC-attack, had the Vroom reported on its findings to the Brussels public prosecutor's Office. In that report  De Vroom furthermore confirmed that Christopher Vercauteren, who had replaced Carette as the head of the collective Ligne Rouge (an organization for support to the German RAF-prisoners)  after that in the summer of 1984 he had plunged in the the underground ,would possible lead  the investigators to Carette.. "One would be able to find Carette by  shadowing Vercauteren ", suggested De Vroom. He stated how Carette  had disguised himself "with a mustache and black hair" and that the gendarmerie at that time already  observed Vercauteren and knew perfectly where  he lived.

-------------------------------
Met die informatie werd blijkbaar niets gedaan, de CCC mocht lustig aanslagen plegen. Hoe kon dat, zo vroeg substituut Steppé zich af. Een vertrekpunt voor het onderzoek van Steppé en Vlogaert vormde een communiqué dat in 1985, kort na hun aanhouding, door de vier CCC-arrestanten werd verspreid vanuit de gevangenis. Ligne Rouge was geïnfiltreerd, schreven de vier, en wel door ene Maurice Appelmans uit Elsene.
With that information was apparently done nothing, the CCC was allowedto commit attacks. How could that happen ? , asked substitute Steppé. A starting point for the investigation of Steppé and Vlogaert formed a release that in 1985, shortly after their arrest, was distributed by the four CCC-detainees from the prison. Ligne Rouge was infiltrated, wrote the four by  Maurice APPELMANS from Ixelles
---------------------------------------
“Dit individu infiltreert sinds 1978 in de beweging van sympathisanten en familieleden van gevangenen in de gewapende anti-imperialistische strijd”, stelde het communiqué. Volgens de CCC’ers was Appelmans vanaf 1984 actief geweest als infiltrant in Ligne Rouge en werd hij na de arrestaties van de CCC’ers “ingezet als politiespion bij kameraden in Zwitserland, Frankrijk, Nederland, Spanje en in mindere mate in de Bondsrepubliek Duitsland”. De naam Appelmans komt niet uit de lucht gevallen. Michel Dufrane, een voormalig inspecteur van de Staatsveiligheid, had in 1988 in het kader van een ander strafonderzoek verklaard dat Appelmans “als informant werkzaam was voor de Staatsveiligheid”.
"Thiat individual infiltrated since 1978 in the movement of supporters and family members of prisoners in the armed anti-imperialist struggle", posed the communiqué. According to the CCC'ers , APPELMANS was from 1984  active as undercover in Ligne Rouge and he was used after the arrests of the CCC'ers " as a police spy against comrads in Switzerland, France, Netherlands, in Spain and, to a lesser extent, in the Federal Republic of Germany". The name APPELMANS does not come out of the sky. Michel Dufrane, a former Inspector of the State security, had in 1988 in the context of another criminal investigation stated that APPELMANS "worked as an informant for State security".
--------------------------

Dufrane had die informatie naar eigen zeggen pas vernomen na zijn vertrek in 1984 bij de Staatsveiligheid. Niet onbelangrijk is bovendien dat Dufrane deze verklaring aflegde in het kader van het onderzoek naar de klacht van baron Benoît de Bonvoisin tegen de toenmalige chef van de Staatsveiligheid Albert Raes en diens medewerker Christian Smets en dus te situeren is in de oorlog die baron de Bonvoisin toen met de top van de inlichtingendienst uitvocht.
DUFRANE had said he only got that information after his departure in 1984 at the State security. Not insignificant is that Dufrane made this statement in the context of the investigation into the complaint of baron Benoît de Bonvoisin against the then State Security Chief Albert Raes and his assistant Christian Smets and this is soto be situated  in the war that baron de Bonvoisin then fought with the top of the intelligence service .
-----------------------------
Hoe dan ook, het onderzoek van Steppé en Vlogaert bleek de stelling van Dufrane te bevestigen. “Uit goed ingelichte bron hebben we vernomen dat Appelmans inderdaad betaald informant zou geweest zijn voor de Staatsveiligheid en dit sedert het begin van de jaren zeventig”, noteerde een speurder in zijn PV van 6 maart 1995. “Uit verslagen met betrekking tot bewakingen verricht door het Speciaal Interventie Eskadron van de rijkswacht in 1985-86 op de lokalen van Radio Air Libre werd vastgesteld dat Appelmans onder meer in contact stond met Pascale Vandegeerde (een aangehouden CCC-lid), Christopher Vercauteren en sympathisanten van de Rote Armee Fraktion. In het adresboekje van Vercauteren werd ook het telefoonnummer van Appelmans teruggevonden.”

Anyway, the investigation of Steppé and Vlogaert seemed to confirm the position of Dufrane . "We have learned From well-informed source that APPELMANS indeed was a paid informant of the State security since the beginning of the seventies", wrote  an investigator in his PV of 6 March 1995. "From reports on monitoring carried out by the Special Intervention squadron of the gendarmerie in 1985-86 on the premises of Radio Air Libre  it was determined that APPELMANS was in contact with, among other persons , with Pascale Vandegeerde (an arrested CCC-member), Christopher Vercauteren and sympathizers of the Red Army faction. In the address book of Vercauteren the phone number of APPELMANS was also recovered. "
-------------------------------
Appelmans was, zoals dat heet, geen onbekende voor het gerecht. In de jaren zeventig maakte hij deel uit van de entourage van de linkse Brusselse advocaat Michel Graindorge. Die groep, waartoe ook Pierre Carette behoorde, hield zich niet alleen bezig met steunbetuigingen aan de gevangen of voortvluchtige RAF-terroristen, maar zou ook hand- en spandiensten hebben geleverd aan misdadigers van gemeen recht, in de hoop hen zover te brengen dat ze politieke aanslagen zouden gaan plegen.
Het gerecht verdacht de groep-Graindorge in elk geval van hulp bij de ontsnapping van gangster François Besse, de ex-luitenant van Jacques Mesrine, en bij het organiseren van onderduikadressen voor andere onderwereldfiguren. Voor deze feiten moesten Graindorge en zeven medestanders, onder wie Appelmans, in 1980 verschijnen voor de correctionele rechtbank van Brussel.

APPELMANS was, as it is called, no stranger to the Court. In the 1970s, he was a member of the entourage of the left wing Brussels lawyer Michel Graindorge. That group, which also includes Pierre Carette belonged, was not only busy with statements for support to the arrested or fugitive terrorists, but would also given services to to common law criminals, hoping to bring them as far as that they would commit commit political attacks. The Court suspected the Group-Graindorge in each case of aiding in the escape of gangster François Besse, the ex-Lieutenant of Jacques Mesrine, and arrange hiding places for other underworld figures. For these facts Graindorge and seven Associates, including APPELMANS, in 1980 had to appear before the Correctional Court of Brussels.
-----------------------
Een van de andere verdachten op dit ophefmakende proces was Marc De Laever, die bij verstek werd veroordeeld. Er bestonden zware vermoedens dat De Laever meer wist van de mislukte aanslag op de Amerikaanse generaal en toenmalige Navo-opperbevelhebber Alexander Haig. Die aanslag, de allereerste linkse terreuraanslag in België, had plaats op 25 juni 1979 in de omgeving van Bergen. Datzelfde jaar werden Carette en De Laever trouwens gearresteerd in Zwitserland, wegens een wapentransactie, maar ze gingen zonderling genoeg vrijuit. De aanslag op Haig werd opgeëist door de ‘Brigade Julien Lahaut’, een groepering waar niemand ooit van had gehoord. De naam verwees naar de door Gladio-achtige figuren vermoorde leider van de Belgische communistische partij, die ‘Vive la république!’ geroepen had bij de eedaflegging van koning Boudewijn. De opeising werd toegeschreven aan De Laever, die kort daarop de wijk nam naar Parijs, waar hij onderdook.
One of the other defendants on this sensational process was Marc De Laever, who was sentenced in absentia. There were heavy suspicions that the Laever  knew more of the failed attack on the American General and the then NATO commander Alexander Haig. That attack, the first ever left-wing terror attack in Belgium, took place on June 25, 1979 in a mountainious environment. That same year  Carette  and Laever were arrested in an arms transaction in Switserland , but quit bizarely they went freely. The attempt on Haig was claimed by the ' Brigade of Julien Lahaut ', a group where no one ever heard anything of. The name referred to murdered  by Gladio-like people,   leader of the Belgian communist party, who had called ' Vive la république! "at the inauguration of King Baudouin. The requisition was attributed to the Laever, which shortly after fled to Paris, where he went into hiding.
------------------
Ondanks het feit dat De Laever werd opgespoord voor de aanslag op Haig en zijn veroordeling bij verstek in de zaak-Graindorge, kon hij in Parijs nog jarenlang ongestoord politiek actief blijven als linkse activist. Tot Carette in 1982 in zijn blad Subversion zelf bekendmaakte dat De Laever plots, van de ene dag op de andere, was overgestapt naar de West-Duitse neonazi-terreurgroep Aktionsfront Nationaler Sozialisten (ANS), een buiten de wet gestelde groep die zich profileerde als het extreem rechtse spiegelbeeld van de RAF.
Appelmans daarentegen had weliswaar in 1979 een maand in voorhechtenis gezeten, maar werd in maart 1980 bij gebrek aan bewijs vrijgesproken op het proces-Graindorge. Volgens Dufrane, de ex-inspecteur van de Staatsveiligheid, speelde Appelmans vervolgens een mysterieuze rol in de brandstichting van het linkse weekblad Pour.
Despite the fact that the Laever was detected for the attempt on Haig and his conviction in absentia in the case-Graindorge, he could still remain politically active years in Paris as a left-wing activist. To C in 1982 in his magazine announced that the Laever Subversion itself suddenly, from one day to the next, was switched to the West-German neo-Aktionsfront Nationaler Sozialisten (ANS) terrorist group, a group outside the law as the extreme right-wing mirror image of the RAF.
APPELMANS although in 1979, on the other hand, had a month in pretrial sat in March 1980, but was acquitted for lack of evidence on the process-Graindorge. According to DUFRANE, the ex-Inspector of the State security, played APPELMANS then a mysterious role in the arson of the left-wing weekly magazine Pour.
--------------------------------------------
De redactie en drukkerij van dit Brusselse blad, dat naast allerlei andere onthullingen onder andere voor het eerst WNP-leider Paul Latinus ontmaskerde als infiltrant in gauchistische kringen, werden in de nacht van 4 op 5 juli 1981 vakkundig in de as gelegd door een extreem rechts commando. Appelmans zou volgens Dufrane een informant geweest zijn van de Staatsveiligheid bij Pour. Bovendien zou Appelmans volgens de verklaringen van Dufrane de man geweest zijn die het commando de plekken had aangewezen waar brand moest worden gesticht, meer bepaald daar waar de gevoelige dossiers werden bewaard. Appelmans werd echter nooit aangehouden, laat staan veroordeeld voor die feiten.
Het onderzoek van Steppé werd geen succes. Zijn vraag om huiszoekingen te verrichten bij de Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst, “ten einde na te gaan of Appelmans werkzaam was als informant bij de CCC’ers voor rekening van Christian Smets van de Staatsveiligheid”, werd botweg geweigerd door Victor Jacobs, de toenmalige chef van de enquêtedienst van het Comité I.

The editing and printing of this Brussels journal, that in addition to all sorts of other revelations among other things for the first time VNB-leader Paul Latinus were unmasked as undercover COP in ' leftist ' circles, in the night of 4 on 5 July 1981 skillfully reduced to ashes by a far right command. Appelmans would have been an informant, according to the State security Dufrane at Pour. In addition, APPELMANS according to the statements of the man have been Dufrane the command had designated the places where fire had to be founded, in particular where the sensitive files were kept. APPELMANS was never held, let alone convicted of those facts. The research of Steppé was not a success. His question to to carry out house searches at the State security and the military intelligence, "in order to determine whether APPELMANS was working as an informant at the CCC'ers on behalf of Christian Sahib of State security", was flatly denied by Victor J acobs , the then chief of the investigating office of comité I...

------------------------
Dat is het orgaan dat in opdracht van het parlement toezicht moet houden op de werking van de inlichtingendiensten. Jacobs was een onderofficier van de rijkswacht, die voordien gewerkt had in het rijkswacht- detachement dat veiligheidsonderzoeken uitvoerde als onderdeel van de militaire inlichtingendienst. Er bestonden zware maar nooit bewezen vermoedens dat Jacobs ook deel uitmaakte van de stay-behindorganisatie Gladio.
Steppé kreeg bovendien de wind van voren van zijn bazen bij het Brusselse gerecht. De toenmalige Brusselse procureur-generaal André Van Oudenhove ontstak in razernij toen hij vernam waar de substituut mee bezig was. “Met verbijstering en ontsteltenis heb ik kennis genomen van het verslag dat mij op 16 december 1994 werd gestuurd door uw substituut”, schreef Van Oudenhove aan procureur Benoît Dejemeppe.

That is the body that commissioned by Parliament to monitor the functioning of the intelligence services. Jacobs was a non-commissioned officer of the gendarmerie, who previously had worked in the gendarmerie detachment that safety investigations carried out as part of military intelligence. There were heavy suspicions but no evidence to support that Jacobs was also part of the stay-behindorganisatie Gladio.

Steppé also got scolded by his bosses at the Brussels Court of first instance. The then Attorney General Brussels André Van Oudenhove exploded in a rage when he learned on what the substitute was working on. "With bewilderment and dismay, I have taken note of the report submitted to me on 16 december 1994 that was sent by your substitute", wrote Van Oudenhove to procureur Attorney Benoît Dejemeppe.

-------------------------------------------
“Ik verzoek u de heer Steppé te ontbieden en hem te vragen een omstandige schriftelijke verklaring af te leggen nopens de omstandigheden waarin hij gedreven werd om thans zijn proces-verbaal van 9 december 1994 op te stellen en een onderzoeksrechter te vorderen. Het behoort hem vanzelfsprekend ook toe te verklaren waarom hij het niet nodig heeft geacht voorafgaandelijk mijn ambt te raadplegen.”
Het eind van het liedje was dat Steppé een jaren aanslepend en slopend tuchtonderzoek aan zijn been kreeg. Appelmans zelf woont nog steeds in Elsene. Hij werd gisteren door de redactie gecontacteerd via zijn antwoordapparaat, maar reageerde niet.
"I would ask you to bring Mr Steppé and ask him a detailed written statement concerning the circumstances in which he was driven to currently make the PV of 9 december 1994 and an to ask for an investigating judge. It belongs to him, of course, to explain why he found it not necessary prior to consult my office. " The end of the song was that Steppé got a persistent and debilitating disciplinary charge for years on his leg. APPELMANS itself still lives in Ixelles. He was contacted yesterday by the editors via his answering machine, but did not respond.
-----------------------
Bron » De Morgen


l'auteur travaille pour apache.be maintenant
Revenir en haut Aller en bas
KNombre de messages : 8138
Date d'inscription : 15/02/2009

MessageSujet: Re: Bende van Nijvel → Terrorisme → Marc De Laever   Lun 8 Aoû 2016 - 8:27

archives le soir

Citation :


UN SUBSTITUT BRUXELLOIS S'INTERROEG,LE PATRON DE LA SURETE S'EXPLIQUE UN LIEN ENTRE LES TUERIES ET LES ATTENTATS CCC?
HAQUIN,RENE
Page 016
Mercredi 2 juillet 1997
Un substitut bruxellois s'interroge, le patron de la Sûreté s'explique
Un lien entre les tueries et les attentats CCC ?
La commission parlementaire d'enquête sur les tueries du Brabant a quitté les pistes des ballets roses, de l'extrême droite, des clubs de tir et des anciens gendarmes pour s'interroger sur la question de savoir s'il faut chercher un lien entre les tueries du Brabant et les attentats des CCC. Hier elle a confronté deux hommes : d'un côté le substitut bruxellois Edwig Steppé, convaincu que les informations détenues par la Sûreté de l'Etat dès octobre 1984 auraient du permettre l'arrestation de Carette et consorts bien avant décembre 1985, si elles avaient été loyalement communiquées et à temps aux enquêteurs, de l'autre, l'actuel patron de la Sûreté, Bart Van Lijsebeth, choqué d'encaisser des critiques après le démantèlement de cette organisation terroriste auquel la Sûreté a largement contribué.

Edwig Steppé constate en 1994 que dans un rapport daté du 15 octobre 1984 (13 jours après le premier attentat CCC), le commissaire De Vroom identifiait déjà Carette et consorts comme les terroristes, indiquant même comment arriver jusqu'à eux (par Christopher Vercauteren, dont il donnait l'adresse) et précisait que Carette s'était teint les cheveux en noir et portait une moustache noire.
Or, à la même époque, la Sûreté avait infiltré un informateur X près de Vercauteren, dont Bart Van Lijsebeth refuse de donner l'identité (NDLR : IRC 857...).

Le commissaire de la Sûreté qui le manipulait était Smets, l'homme «infiltré» deux ans avant au WNP néonazi de Latinus.
A-t-on volontairement laissé courir Carette et consorts pendant 14 mois ? Steppé s'interroge :
- Des informations pouvant mener à des interventions qui auraient notamment évité la mort des deux pompiers tués dans l'attentat du 1er mai 1985. N'ont-elles pas été communiquées en temps utile ? A-t-on utilisé les CCC dans le cadre d'une stratégie plus large ?

En 1994, le substitut Steppé a requis le juge Vlogaert d'instruire. Mais des devoirs demandés n'ont pas été faits. En 1995, le procureur général a critiqué l'initiative de Steppé. L'enquête en est là. Entretemps, on a appris que les archives de la PJ sur les attentats terroristes ont été emportées et détruites par le SGR militaire. Les enquêtes demandées aux comités P et R n'ont pas été faites.

De tout ceci, Steppé a rédigé un procès-verbal pour le ministre de la Justice qui, informé, n'en a toujours pas pris connaissance.

Le chef de la Sûreté réplique que le service avait communiqué au GIA (le groupe interforces antiterrorriste, à ne pas confondre avec l'autre...), dès le 9 octobre 1984, une liste de noms, dont celui de Carette. C'est cette liste qui fut utilisée pour l'opération Mammouth lancée peu après. Pourquoi n'a-t-on arrêté Carette et consorts que le 16 décembre 1985 ?

- Parce qu'en octobre 1984, Carette était entré dans la clandestinité, répond Bart Van Lijsebeth. Il y a eu des observations. Carette a été vu mais, avec ses cheveux noirs et sa barbe, il n'a pas été reconnu. Quant à l'infiltré, il n'était pas l'informateur de Christian Smets.

Selon nos informations, «IRC 857» avait travaillé pour la Sûreté jusqu'en 1982. Il a bien été «repris en main» au début d'octobre 1984 par... le commissaire Smets, nous dit-on.

Bart Van Lijsebeth affirme que la Sûreté a apporté aux autorités toutes les informations dont elle disposait.

Il pense que dans les années 80, la Sûreté a été manipulée tant par des éléments extérieurs qu'intérieurs, qu'elle a été victime de vengeances d'éléments d'organisations d'extrême droite qu'elle avait infiltrées, enfin,
que la Sûreté a aussi été manipulée par des services étrangers, notamment dans l'affaire des obus de Florennes, sur laquelle Van Lijsebeth mène une enquête d'initiative.Prochaine séance vendredi, avec deux officiers du service général de renseignements de l'armée.
RENÉ HAQUIN


on peut donc trouver l'histoire de IRC 857 que on retrouve aussi dans le bouqin de DOUL


exemple:

Citation :
Nous voici devant le même cas de figure que dans le cadre de « Pour », mais là, Cricri utilisait une coupure entre le service et le journaliste : l’informateur 857. Et dans ce cas, l’objectif était de détruire le « Baron noir », patron du CEPIC, en diabolisant l’extrême droite, en sapant les sources de financement du « Nouvel Europe Magazine », en révélant toutes sortes de complots, tous plus ou moins imaginaires.

on peut donc demander quels sont les liens Steppé et ce baron "rouge" ! vu qu'ils ont le même couleur scato


A ce qui concerne l'affaires des obus de Florennes /Woensdrecht , c'est l'affaire "Gardiner" qui fait tomber HAAN du sureté hollandaise.

pas de problème , on le nomme patron a la sureté de la commission Européene


TRES mauvaise décision qui mène a sa perte après sa retraite ...
Revenir en haut Aller en bas
frederic lavacheryNombre de messages : 330
Date d'inscription : 24/10/2010

MessageSujet: Re: Bende van Nijvel → Terrorisme → Marc De Laever   Lun 8 Aoû 2016 - 9:42

merci K.

Je retire de là que mon impression de 77 que Marc De Laever était un flic, devrait au moins être amendée : si c'en était un, ce qui n'est jamais qu'un sentiment, ce pouvait être pour le compte de la RDA (qui devait bien se trouver à la manœuvre en Europe de l'Ouest à l'époque - RAF fin 60, début 70, puis Haig 76 - pour tenter d'enrayer le processus de sa disparition programmée par l'Ostpolitik de Willy Brandt.
Revenir en haut Aller en bas
g.damseauxNombre de messages : 350
Date d'inscription : 31/07/2014

MessageSujet: Bibliographie :: Bende van Nijvel -Terrorisme - Marc De Laev   Mer 10 Aoû 2016 - 10:54

Ce qu' il y a de rigolo dans l'affirmation de certains c'est que Carette s'était teint les poils et laissé pousser la moustache...

Lorsque je l'ai détecté et pris en filature en juin 85, ce n'était pas le cas ( J'ai encore les photos prises par la filoche lorsqu'elle m'a relayé ) ni lors de son arrestation en décembre à Namur ... Il n'avait même pas changé de monture de lunettes !!!

Lorsque la police française a identifié François Besse ( qui s'était échappé du Palais de justice de Bruxelles avec prise de magistrats en otage, tout de même ... ) il semblerait qu' elle se soit contenté de constater la prescription des faits plutôt que poser des question sur l'origine des 2 pistolets automatiques collés sous le banc des prévenus où ils devait s'assoir en chambre du Conseil . Ses explications auraient sans doute présenté un bel intérêt ???

Merci à "K" pour ces deux textes pleins d'informations... je rigole en voyant Godelieve Timmerman changer de sexe et s'appeler "Georges" et je m'amuse aux explications de ce "brave" Van Lijsebeth qui cherchait sans doute déjà à se recaser dans la magistrature , position bien + tranquille !!
Revenir en haut Aller en bas
KNombre de messages : 8138
Date d'inscription : 15/02/2009

MessageSujet: Re: Bende van Nijvel → Terrorisme → Marc De Laever   Mer 10 Aoû 2016 - 11:31

bien ! je traduis le texte avec microsoft translator et je constate que surtout les nom de familles sont massacrés  , Je corrige a la main > je savais  qu'il y a un journaliste georges timmerman à de morgen mais je ne savais pas que il y avait une femme godelieve là aussi?

pe c'est bien "georges" comme ds le texte en neerlandais car vers 2006 un  partie de la redaction a eu sa démission avec grève en plus ?pe il faut demnder a georges et godelieve si

Citation :
on peut donc demander quels sont les liens Steppé et ce baron "rouge"


surtout que ce baron avait aussi une soif assidue pour suivre les procès des 2 Duponts et C° mais là personne de la presse n'a pu suivre en continu pendant 6 mois!

seule la mère de Swarts semble avoir été presente et a fait face à ces meurtriers

Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé
MessageSujet: Re: Bende van Nijvel → Terrorisme → Marc De Laever   

Revenir en haut Aller en bas
 
Bende van Nijvel → Terrorisme → Marc De Laever
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Saint Marc et commentaire du jour "Allez dans le monde entier. Proclamez la Bonne Nouvelle à toute la création"
» Saint-Marc-sur-Mer (Loire-Atlantique) 7 à 10 points lumineux rouges
» Mgr Marc Ouellet serait appelé au Vatican...
» [Blog, Liens & Droit Héraldique] Le site de Marc Baronnet
» Mgr le Cardinal Marc Ouellet serait appelé au Vatican...

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
les tueries du Brabant :: BIBLIOGRAPHIE ET INTERVIEWS :: Bibliographie :: Ouvrages sur les Tueries du Brabant-
Sauter vers: